ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij het NKT gelden algemene voorwaarden. Met deze algemene voorwaarden gaat iedere leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger (gezamenlijk aangeduid als leerling), bij aanvang van het lidmaatschap, akkoord. Op al onze transacties en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die hieronder zijn beschreven.

Aanmelding en inschrijving
Aanmelding en inschrijving vindt plaats op basis van een volledig ingevuld en ondertekend of digitaal verzonden aanmeldingsformulier. Hierdoor verplicht de leerling zich tot betaling van het cursusgeld voor de duur van het volledig schooljaar. Inschrijving is geldig onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Ongeveer een week voor aanvang van lessen, cursussen of projecten ontvangt de leerling bericht over aanvangsdatum en lestijd.

Leerlingen die zich voor 1 juli van het komende schooljaar hebben aangemeld, worden zeker geplaatst. De aanmelding geldt voor één schooljaar. Voor 1 augustus wordt de leerling schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de plaatsing. Indien de leerling later instroomt ontvangt hij/zij binnen 2 weken na instroom een bevestigingsmail. Hierin staat in welke groep en op welke dag de leerling geplaatst wordt.

Het volgen van lessen bij NKT Theaterschool is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We verwachten dat de leerling zich volledig inzet en iedere les aanwezig is. Theater maken doe je met een groep en wanneer leerlingen niet aanwezig zijn, heeft dat consequenties voor de medeleerlingen en kunnen zij niet goed verder werken aan een voorstelling.

Annuleren en opzeggen
De deelname aan lessen of workshops kan uitsluitend schriftelijk tot één week voor de aanvang van het schooljaar of de workshop kosteloos geannuleerd worden.Bij annulering binnen één week voor de startdatum van het schooljaar of de workshop dient 15% van het lesgeld te worden voldaan. Zodra de cursus van het schooljaar of workshop is begonnen, dient het volledige bedrag betaald te worden.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden waardoor geen lessen in levenden lijve gegeven kunnen worden, dan biedt het NKT alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via instructies/huiswerk en/of online lessen. Wanneer het NKT geen alternatief aanbiedt komen gemiste lessen in aanmerking voor restitutie.  

Tussentijds uitschrijven
Indien de leerling het schoolseizoen voortijdig beëindigt, zal het volledige bedrag aan lesgeld voor dat schooljaar moeten worden voldaan. Uitschrijven met (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld is alleen mogelijk bij verhuizing naar een woonplaats buiten het werkgebied van NKT Theaterschool of wanneer de leerling door medische redenen de cursus in zijn geheel niet kan voortzetten. Het verzoek tot restitutie in bovenstaande gevallen dient schriftelijk of per email te worden ingediend bij de administratie van NKT Theaterschool, indien van toepassing voorzien van een medische verklaring van een specialist. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

Planning lessen
Een NKT-schooljaar loopt van september tot en met juni van het daarop volgende jaar. We volgen de schoolvakanties van Regio Noord, tijdens de vakanties wordt er geen les gegeven. Let op: soms wijkt ons rooster wat af van de (basis)scholen. Hou daarvoor onze jaarplanning en de mails in de gaten. 

Bij verhindering van de leerling, dient deze dit te melden aan de administratie van NKT Theaterschool. Dat kan telefonisch (0299-434325) of per mail (info@nkt.nl). Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

Kledingvoorschriften
Tijdens de lessen dient de leerling makkelijk zittende kleding te dragen. In de leslokalen mogen geen buitenschoenen gedragen worden, maar dient de leerling balletschoenen of danssneakers te dragen.

Aansprakelijkheid
NKT Theaterschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of het zoekraken van persoonlijke bezittingen en voor ongevallen en letsel.

Gedrag
Pestgedrag wordt niet getolereerd. Mocht hiervan sprake zijn dan worden we graag op de hoogte gebracht via email. Wij zullen dan gepaste maatregelen treffen.Bij ongepast gedrag kan NKT Theaterschool besluiten een inschrijving te weigeren c.q. ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld.

Bezoek ouders, verzorgers en vrienden
Het is voor derden niet mogelijk om de lessen te bezoeken. Maar natuurlijk wil je wel laten zien wat je allemaal geleerd hebt! Hiervoor hebben we speciale kind-ouderlessen, presentaties of optredens in de school en/of op locatie.

Portretrecht
Van alle presentaties en uitvoeringen op de NKT Theaterschool, berusten de rechten bij de theaterschool. Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder voor publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan leerlingen van de NKT Theaterschool hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend, zal het NKT zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

 Privacy
NKT Theaterschool respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Via deze link: privacy statement kunt u lezen wat dit statement inhoud.

 Betalingsplicht
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht de leerling zich tot het betalen van het lesgeld en eventueel bijkomende kosten. De financiële verplichting voor het schooljaar wordt door plaatsing van de leerling geactiveerd. Voor cursisten jonger dan 18 jaar is betalingsplichtig diegene die de ouderlijke macht uitoefent, of diegene die onderhoudsplicht heeft. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn doorgaans zelf betalingsplichtig. Let wel: ouders/verzorgers van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven financieel aansprakelijk.

 Betalingswijze
Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso. Het lesgeld kan in 1 keer of in 10 termijnen worden voldaan. Bij betaling in 1 keer ontvangt u een korting van €10,-, tenzij de leerling later instroomt, dan zal het kortingsbedrag naar rato worden toegepast. De afschrijvingen vinden pas plaats na het van start gaan van de lessen. Bij meer dan 3 maal stornering op het lesgeld, brengen wij € 10,- administratiekosten in rekening.

Bekendmaking – Bovenstaande voorwaarden staan permanent vermeld op de website van het NKT.